Fosdem

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fosdem

J.Witvliet
Where is opensc located?
 
 
 
Defensie/CDC/IVENT/Research en Innovation Centrum
Ing J. (Hans) Witvliet Systeembeheer, CAcert-assurer
T   0174-539053
Coldenhovelaan 1, 3155RC Maasland, kamer A109
 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

_______________________________________________
opensc-user mailing list
[hidden email]
http://www.opensc-project.org/mailman/listinfo/opensc-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Fosdem

Martin Paljak-4
Hello,

On Jan 21, 2011, at 5:39 PM, <[hidden email]> <[hidden email]> wrote:

> Where is opensc located?
>  
> http://www.fosdem.org/2011/preview-program

http://www.opensc-project.org/opensc/wiki/FOSDEM2011--
@MartinPaljak.net
+3725156495

_______________________________________________
opensc-user mailing list
[hidden email]
http://www.opensc-project.org/mailman/listinfo/opensc-user